acted ile ilgili cümleler

I acted foolishly. <----> Aptalca hareket ettim.

He acted foolishly. <----> O aptalca davrandı.

He has acted wisely. <----> O akıllıca davrandı.

I acted on instinct. <----> Ben içgüdüsel olarak hareket ettim.

Tom acted foolishly. <----> Tom aptalca davrandı.

He acted as chairman. <----> O, başkan olarak görev yaptı.

He acted as my guide. <----> O benim rehberim olarak davrandı.

She acted as a guide. <----> O bir rehber olarak görev yapmıştır.

They acted surprised. <----> Onlar sürpriz yaptılar.

Tom acted interested. <----> Tom ilgili davrandı.

Tom has acted wisely. <----> Tom akıllıca davrandı.

He acted as our guide. <----> O bizim rehberimiz olarak hareket etti.

He acted like a saint. <----> O, bir aziz gibi davrandı.

He acted on my advice. <----> O nasihatime göre davrandı.

He acted on the stage. <----> O, sahnede oynadı.

I acted on his advice. <----> Onun tavsiyesi üzerine hareket ettim.

She acted in the play. <----> O oyunda rol yaptı.

Tom acted as chairman. <----> Tom bir başkan gibi davrandı.

Tom acted as my guide. <----> Tom rehberim gibi davrandı.

Tom acted like a baby. <----> Tom bir bebek gibi davrandı.

Tom acted like a jerk. <----> Tom bir pislik gibi davrandı.

He acted like a madman. <----> O, bir deli gibi hareket etti.

Tom acted like a child. <----> Tom bir çocuk gibi davrandı.

Tom acted like a saint. <----> Tom bir aziz gibi davrandı.

I acted in self-defense. <----> Kendimi savunmak için harekete geçtim.

Tom acted like a madman. <----> Tom bir deli gibi davrandı.

I acted without thinking. <----> Düşünmeden hareket ettim.

Tom acted like a lunatic. <----> Tom bir deli gibi davrandı.

He acted fairly toward me. <----> O, bana karşı dürüstçe davrandı.

He acted without thinking. <----> O, düşünmeden hareket etti.

The soldier acted bravely. <----> Asker cesurca davrandı.

Tom certainly acted drunk. <----> Tom kesinlikle sarhoş gibi davrandı.

She acted like a real baby. <----> O, gerçek bir bebek gibi davrandı.

The British acted too late. <----> İngilizler çok geç davrandı.

Tom acted like a real baby. <----> Tom gerçek bir bebek gibi davrandı.

Tom acted without thinking. <----> Tom düşünmeden hareket etti.

He acted on your suggestion. <----> O senin önerini etkiledi.

I’m not proud of how I acted. <----> Nasıl davrandığımla gurur duymuyorum.

Tom acted like he was afraid. <----> Tom korkuyor gibi davrandı.

He has acted on TV many times. <----> O birçok kez televizyonda oynadı.

She acted the part of a fairy. <----> O, bir peri rolünü oynadı.

They acted on the information. <----> Onlar bilgiye göre hareket ettiler.

He acted the part of King Lear. <----> O, Kral Lear rolünü oynadı.

I acted like I didn’t know her. <----> Onu tanımıyormuş gibi davrandım.

Tom acted as if he didn’t care. <----> Tom umursamıyormuş gibi davrandı.

Tom acted the part of a sailor. <----> Tom bir denizci rolü oynadı.

Tom has never acted that crazy. <----> Tom hiç bu kadar çılgınca davranmadı.

He acted like he owned the place. <----> O, yerin sahibiymiş gibi davrandı.

She acted as if she knew nothing. <----> O, sanki bir şey bilmiyormuş gibi davrandı.

Tom acted as if he heard nothing. <----> Tom hiçbir şey duymamış gibi davranıyordu.

Tom acted like he didn’t know me. <----> Tom beni bilmiyormuş gibi yaptı.

Tom and Mary acted like children. <----> Tom ve Mary çocuk gibi davrandılar.

Tom insisted that he acted alone. <----> Tom tek başına hareket ettiği konusunda ısrar etti.

Investigators say Tom acted alone. <----> Dedektifler, Tom’un yalnız hareket ettiğini söyüyorlar.

They said he had acted shamefully. <----> Onun utanç verici bir biçimde davrandıklarını söylediler.

Tom acted like he knew everything. <----> Tom her şeyi biliyormuş gibi davrandı.

Tom acted like he owned the place. <----> Tom yere sahipmiş gibi davrandı.

Detectives believe Tom acted alone. <----> Dedektifler Tom’un yalnız hareket ettiğine inanıyorlardı.

I’m sorry that I acted like a jerk. <----> Bir pislik gibi davrandığım için özür dilerim.

Tom acted like a perfect gentleman. <----> Tom mükemmel bir beyefendi gibi davrandı.

Tom acted like he didn’t know Mary. <----> Tom Mary’yi tanımıyormuş gibi davrandı.

Tom acted as if he didn’t know Mary. <----> Tom sanki Mary’yi tanımıyormuş gibi davrandı.

Tom acted like nothing had happened. <----> Tom hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu.

You should have acted on her advice. <----> Onun tavsiyesi üzerine hareket etmeliydin.

She acted as if she knew French well. <----> Sanki Fransızcayı iyi biliyormuş gibi davranıyordu.

Tom acted as an interpreter for Mary. <----> Tom Mary için tercüman olarak davrandı.

Tom acted as if nothing had happened. <----> Tom hiçbir şey olmamış gibi davrandı.

He acted quickly and put out the fire. <----> O hızla hareket etti ve yangını söndürdü.

I acted as a simultaneous interpreter. <----> Ben bir simültane tercüman olarak görev yaptım.

I acted as interpreter at the meeting. <----> Ben toplantıda tercüman olarak görev yaptım.

He acted as though we had insulted him. <----> O, sanki ona hakaret etmişiz gibi davrandı.

She acted in a play for the first time. <----> O, ilk kez bir oyunda oynadı.

Tom acted as if he knew nothing about it. <----> Tom bu konuda bir şey bilmiyormuş gibi davrandı.

Tom claims that he acted in self-defense. <----> Tom kendini korumak için davrandığını iddia ediyor.

I’m sorry I acted like a child last night. <----> Ãœzgünüm dün gece bir çocuk gibi davrandım.

She acted as if she knew nothing about it. <----> O, sanki onun hakkında bir şey bilmiyormuş gibi davrandı.

Tom never acted like he was ashamed of me. <----> Tom asla benden utanmış gibi davranmadı.

A true friend would have acted differently. <----> Gerçek bir arkadaş farklı davranırdı.

I’m sorry about the way I acted last night. <----> Dün geceki davranış şeklimden dolayı özür dilerim.

Tom acted happy, but deep inside he was sad. <----> Tom mutlu gibi davranıyordu fakat derinlerde üzgündü.

Tom acted as if he didn’t care what happened. <----> Tom ne olduğunu umursamıyor gibi davrandı.

She acted as if she didn’t care what happened. <----> O, ne olduğunu umursamıyormuş gibi davrandı.

The students acted in an inappropriate manner. <----> Öğrenciler uygunsuz bir şekilde davrandı.

He sized up the situation and acted immediately. <----> Durumu değerlendirdi ve derhal harekete geçti.

I want to apologize for the way I acted last night. <----> Dün geceki davranma tarzım için özür dilemek istiyorum.

Tom acted as the boss whenever the boss wasn’t around. <----> Tom patronu civarda olmadığı zaman bir patron gibi davrandı

Tom and Mary acted like they’d never met each other before. <----> Tom ve Mary daha önce birbirleriyle hiç karşılaşmamış gibi davrandı.

The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain. <----> İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence