appropriate ile ilgili cümleler

Is this appropriate? <----> Bu uygun mudur?

It seemed appropriate. <----> O uygun görünüyordu.

That’s not appropriate. <----> O uygun değil.

I think it’s appropriate. <----> Bunun uygun olduğunu düşünüyorum.

That might be appropriate. <----> O uygun olabilir.

That would be appropriate. <----> O uygun olurdu.

Is now an appropriate time? <----> ޞimdi uygun bir zaman mı?

Is that really appropriate? <----> Bu gerçekten uygun mu?

It didn’t seem appropriate. <----> O uygun görünmüyordu.

It just wasn’t appropriate. <----> Sadece uygun değildi.

That’s not appropriate here. <----> O burada uygun değil.

We feel this is appropriate. <----> Biz bunun uygun olduğunu hissediyoruz.

That wouldn’t be appropriate. <----> Bu uygun olmaz.

This song seemed appropriate. <----> Bu şarkı uygun görünüyordu.

That would not be appropriate. <----> Bu uygun olmaz.

Your comments were appropriate. <----> Sizin yorumlarınız uygundu.

Are these questions appropriate? <----> Bu sorular uygun mudur?

I thought it wasn’t appropriate. <----> Bunun uygun olmadığını düşündüm.

That question isn’t appropriate. <----> O soru uygun değil.

appropriate action is needed now. <----> Artık uygun bir eylem gerekli.

I don’t think that’s appropriate. <----> Bunun uygun olduğunu düşünmüyorum.

Everything seemed age appropriate. <----> Her şey yaşa uygun görünüyordu.

I don’t consider that appropriate. <----> Bunu uygun düşünmüyorum.

That probably wouldn’t be appropriate. <----> Bu muhtemelen uygun olmaz.

I didn’t think it would be appropriate. <----> Bunun uygun olacağını düşünmedim.

This movie is appropriate for all ages. <----> Bu film tüm yaşlar için uygundur.

I don’t think that would be appropriate. <----> Onun uygun olacağını sanmıyorum.

I don’t think any of this is appropriate. <----> Ben bunların hiçbirinin uygun olduğunu sanmıyorum.

This showy dress isn’t appropriate for me. <----> Bu gösterişli elbise benim için uygun değil.

Was that word appropriate in that situation? <----> O kelime o durumda uygun muydu?

Her behavior was appropriate to the occasion. <----> Onun davranışı ortama uygundu.

Her coat wasn’t appropriate for the occasion. <----> Onun ceketi ortam için uygun değildi.

His behavior was appropriate to the occasion. <----> Onun davranışı ortama uygundu.

Your speech was appropriate for the occasion. <----> Konuşman duruma uygundu.

His story wasn’t appropriate for the occasion. <----> Onun hikayesi durum için uygun değildi.

Let me change into something more appropriate. <----> Daha uygun bir şeyle değiştireyim.

That doesn’t really seem appropriate right now. <----> Bu gerçekten şu anda uygun görünmüyor.

I couldn’t think of anything appropriate to say. <----> Söylemek için uygun bir şey düşünemedim.

That probably wouldn’t be considered appropriate. <----> Bu muhtemelen uygun düşünülmez.

Next time, you should wear something more appropriate. <----> Bir dahaki sefere daha uygun bir şey giymelisin.

You need to go change into something more appropriate. <----> Daha uygun bir şeye dönüştürmeye gitmelisin.

Do you really think what you’re wearing is appropriate? <----> Giydiğin şeyin gerçekten uygun olduğunu düşünüyor musun?

These clothes are not appropriate for a cold winter day. <----> Bu giysiler soğuk bir kış günü için uygun değildir.

I don’t think this is an appropriate time to discuss this. <----> Bunun bunu tartışmak için uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum.

Tom thought Mary’s dress wasn’t appropriate for the occasion. <----> Tom Mary’nin elbisesinin etkinlik için uygun olmadığını düşündü.

I wish I had time to go home and change into something more appropriate. <----> Keşke eve gitmek ve daha uygun bir şeye dönüşmek için zamanım olsa.

Tom didn’t think what Mary was wearing was appropriate for the occasion. <----> Tom Mary’nin giydiğinin ortam için uygun olduğunu düşünmüyordu.

Tom thought what Mary was wearing wasn’t appropriate for a formal party. <----> Tom Mary’nin giydiğinin resmî bir parti için uygun olmadığını düşünüyordu.

I’d like to say something appropriate, but I’m not sure what I should say. <----> Uygun bir şey söylemek istiyorum ama ne söylemem gerektiğinden emin değilim.

Tom didn’t think it would be appropriate for John to give Mary a pearl necklace. <----> Tom, John’un Mary’ye inci bir kolye vermesinin uygun olacağını düşünmedi.

I had to change clothes because what I was wearing wasn’t appropriate for the situation. <----> Giydiğim şey durum için uygun olmadığından dolayı elbiseleri değiştirmek zorunda kaldım.

I looked in my closet for something to wear, but couldn’t find anything appropriate for the occasion. <----> Giyecek bir şey için dolabıma baktım fakat ortam için uygun bir şey bulamadım.

Please forward this message along with the seminar information to the appropriate managers in your firm. <----> Lütfen bu mesajı seminer bilgisiyle birlikte şirketinizdeki uygun yöneticilere gönderin.