at the back of ile ilgili cümleler

Tom is at the backdoor. <----> Tom arka kapıda.

We sat at the backof the hall. <----> Biz salonun arkasında oturduk.

It’s at the backof the building. <----> O, binanın arka tarafındadır.

He has eyes at the backof his head. <----> Onun kafasının arkasında gözleri var.

There is a hut at the backof our house. <----> Evimizin arkasında bir kulübe var.

Tom is standing at the backof the room. <----> Tom odanın arkasında duruyor.

We’ll have to sit at the backof the train. <----> Trenin arkasında oturmak zorunda kalacağız.

There is a large garden at the backof his house. <----> Evinin arkasında büyük bir bahçe var.

What’s that building at the backof the hospital? <----> Hastanenin arkasındaki o yapı nedir?

There is a library at the backof that tall building. <----> O yüksek binanın arkasında bir kütüphane var.

He disappeared into a dark corner at the backof the shop. <----> Mağazanın arkasındaki karanlık bir köşede gözden kayboldu.