bedroom ile ilgili cümleler

My bedroom is dark. <----> Yatak odam karanlık.

This is my bedroom. <----> Bu benim yatak odam.

I was in my bedroom. <----> Ben yatak odamdaydım.

This is your bedroom. <----> Burası senin yatak odan.

Where’s your bedroom? <----> Yatak odan nerede?

I have my own bedroom. <----> Benim kendi yatak odam var.

Is that Tom’s bedroom? <----> Bu Tom’un yatak odası mı?

This is Tom’s bedroom. <----> Bu, Tom’un yatak odası.

Tom is in his bedroom. <----> Tom yatak odasında.

I’m back in my bedroom. <----> Yatak odama geri dönüyorum.

My bedroom is too small. <----> Yatak odam çok küçük.

The bedroom is upstairs. <----> Yatak odası üst katta.

Tom has a large bedroom. <----> Tom’un geniş bir yatak odası var.

Tom has his own bedroom. <----> Tom’un kendi yatak odası vardır.

Tom vacuumed his bedroom. <----> Tom yatak odasını temizledi.

I have a TV in my bedroom. <----> Yatak odamda bir televizyonum var.

Tom is not in his bedroom. <----> Tom yatak odasında değil.

Tom went into his bedroom. <----> Tom yatak odasına gitti.

Can you clean your bedroom? <----> Yatak odanı temizler misin?

They ransacked our bedroom. <----> Onlar yatak odamızı yağmaladılar.

Tom hates his tiny bedroom. <----> Tom küçücük yatak odasından nefret ediyor.

Tom’s bedroom door is shut. <----> Tom’un yatak odası kapısı kapalı.

Please tidy up your bedroom. <----> Lütfen yatak odanı toparla.

Tom walked into his bedroom. <----> Tom yatak odasına girdi.

Tom is asleep in his bedroom. <----> Tom yatak odasında uyuyor.

Tom slammed his bedroom door. <----> Tom yatak odası kapısını çarptı.

Tom went back to his bedroom. <----> Tom yatak odasına geri döndü.

I have my own bedroom at home. <----> Evde kendi yatak odam var.

I’m going up to Tom’s bedroom. <----> Tom’un yatak odasına gidiyorum.

Tom found Mary in her bedroom. <----> Tom, Mary’yi yatak odasında buldu.

Tom glanced round the bedroom. <----> Tom yatak odasının etrafına göz attı.

Tom is reading in his bedroom. <----> Tom yatak odasında okuyor.

Tom’s bedroom door was closed. <----> Tom’un yatak odası kapısı kapalıydı.

Why’s the bedroom door closed? <----> Yatak odası kapısı neden kapalı?

Everyone has their own bedroom. <----> Herkesin kendi yatak odası var.

I heard a noise in the bedroom. <----> Yatak odasında bir gürültü duydum.

I rented out the guest bedroom. <----> Misafir yatak odasını kiraya verdim.

I went to my bedroom and cried. <----> Yatak odama gittim ve ağladım.

There’s no one in your bedroom. <----> Yatak odanda kimse yok.

Tom found his bedroom unlocked. <----> Tom yatak odasını kilitsiz buldu.

Tom is sleeping in his bedroom. <----> Tom yatak odasında uyuyor.

Tom is upstairs in his bedroom. <----> Tom üst katta yatak odasında.

Tom opened the bedroom windows. <----> Tom yatak odası pencerelerini açtı.

Tom walked into Mary’s bedroom. <----> Tom Mary’nin yatak odasına yürüdü.

The door opens into the bedroom. <----> Kapı, yatak odasına açılıyor.

The largest bedroom faces south. <----> En büyük yatak odası güneye bakıyor.

Tom entered the bedroom quietly. <----> Tom sessizce yatak odasına girdi.

Tom straightened up his bedroom. <----> Tom yatak odasını düzeltti.

We heard a noise in the bedroom. <----> Yatak odasında bir gürültü duydum.

I share a bedroom with my sister. <----> Kız kardeşimle bir yatak odasını paylaşıyorum.

My bedroom is smaller than Tom’s. <----> Benim yatak odam Tom’unkinden daha küçük.

She went upstairs to her bedroom. <----> O üst kata yatak odasına gitti.

Tom pushed open the bedroom door. <----> Tom yatak odası kapısını iterek açtı.

Tom was in his bedroom, studying. <----> Tom yatak odasında çalışıyordu.

Tom went upstairs to his bedroom. <----> Tom üst kata yatak odasına gitti.

Tom’s house has only one bedroom. <----> Tom’un evinin yalnızca tek yatak odası var.

We live in a three-bedroom house. <----> Ãœç yatak odalı bir evde yaşıyoruz.

I don’t have a desk in my bedroom. <----> Yatak odamda bir masam yok.

I went up to my bedroom on tiptoe. <----> Sessizce yatak odama gittim.

This isn’t my bedroom. It’s Tom’s. <----> Bu benim yatak odam değil. Bu Tom’un.

Tom keeps his bedroom door locked. <----> Tom yatak odası kapısını kilitli tutar.

Tom locked himself in his bedroom. <----> Tom kendini yatak odasına kilitledi.

She has a large bedroom to herself. <----> Onun kendine ait büyük bir yatak odası var.

Tom cleaned out his bedroom closet. <----> Tom yatak odası dolabını temizledi.

Tom closed the door of his bedroom. <----> Tom yatak odasının kapısını kapattı.

Tom shut himself up in his bedroom. <----> Tom kendini yatak odasına kapadı.

Tom’s bedroom is cleaner than mine. <----> Tom’un yatak odası benimkinden daha temizdir.

You can sleep in the spare bedroom. <----> Boş yatak odasında uyuyabilirsin.

Don’t leave the bedroom window open. <----> Yatak odası penceresini açık bırakma.

Tom is in his bedroom, sound asleep. <----> Tom yatak odasında, sesli uyuyor.

Tom quietly closed the bedroom door. <----> Tom yatak odası kapısını sessizce kapattı.

Tom slammed his bedroom door closed. <----> Tom yatak odası kapısını çarparak kapattı.

Would you help me clean the bedroom? <----> Yatak odasını temizlememe yardım eder misin?

Tom jumped out of his bedroom window. <----> Tom yatak odası penceresinden dışarı atladı.

Tom knocked on Mary’s bedroom window. <----> Tom, Mary’nin yatak odası penceresini tıklattı.

Tom lived in a one-bedroom apartment. <----> Tom tek yatak odalı bir apartmanda yaşadı.

Tom moved the desk to Mary’s bedroom. <----> Tom masayı Mary’nin yatak odasına taşıdı.

I carried Tom upstairs to his bedroom. <----> Tom’u yukarıdaki yatak odasına taşıdım.

I’m going to clean your bedroom today. <----> Bugün yatak odanı temizleyeceğim.

There’s an empty bedroom in the house. <----> Evde boş bir yatak odası var.

Tom barricaded himself in his bedroom. <----> Tom yatak odasında kendine barikat kurdu.

Tom has a large closet in his bedroom. <----> Tom’un yatak odasında büyük bir dolabı var.

Tom kept his valuables in his bedroom. <----> Tom değerli eşyalarını yatak odasında tuttu

Tom looked into the adjoining bedroom. <----> Tom, bitişik yatak odasına baktı.

Tom shares a bedroom with his brother. <----> Tom erkek kardeşiyle bir yatak odasını paylaşıyor.

Tom is supposedly cleaning his bedroom. <----> Tom sözde yatak odasını temizliyor.

Tom told me not to go into his bedroom. <----> Tom onun yatak odasına gitmememi söyledi.

I could hear her sobbing in her bedroom. <----> Onun kendi yatak odasında hıçkırarak ağladığını duyabiliyordum.

Tom stayed in his bedroom all afternoon. <----> Tom tüm öğleden sonra yatak odasında kaldı.

Tom’s bedroom only has one small window. <----> Tom’un yatak odasının sadece küçük bir penceresi var.

Tom converted his bedroom into an office. <----> Tom yatak odasını bir ofise dönüştürdü.

Tom is in his bedroom changing his shirt. <----> Tom yatak odasında gömleğini değiştiriyor.

Tom is in his bedroom doing his homework. <----> Tom ödevini yaparken yatak odasındaydı.

Tom reluctantly went back to his bedroom. <----> Tom isteksizce yatak odasına döndü.

I have a full-length mirror in my bedroom. <----> Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom is in his bedroom, doing his homework. <----> Tom, yatak odasında ev ödevini yapıyor.

Tom is planning to redecorate his bedroom. <----> Tom yatak odasını yeniden dekore etmeyi planlıyor.

Tom retreated to his bedroom after dinner. <----> Tom akşam yemeğinden sonra yatak odasına çekildi.

He had to share a bedroom with his brother. <----> O erkek kardeşiyle bir yatak odasını paylaşmak zorunda kaldı.

She had to share a bedroom with her sister. <----> O, kız kardeşiyle bir yatak odasını paylaşmak zorunda kaldı.