bedroom ile ilgili cümleler

My bedroom is dark. <----> Yatak odam karanlık.

This is my bedroom. <----> Bu benim yatak odam.

I was in my bedroom. <----> Ben yatak odamdaydım.

This is your bedroom. <----> Burası senin yatak odan.

Where’s your bedroom? <----> Yatak odan nerede?

I have my own bedroom. <----> Benim kendi yatak odam var.

Is that Tom’s bedroom? <----> Bu Tom’un yatak odası mı?

This is Tom’s bedroom. <----> Bu, Tom’un yatak odası.

Tom is in his bedroom. <----> Tom yatak odasında.

I’m back in my bedroom. <----> Yatak odama geri dönüyorum.

My bedroom is too small. <----> Yatak odam çok küçük.

The bedroom is upstairs. <----> Yatak odası üst katta.

Tom has a large bedroom. <----> Tom’un geniş bir yatak odası var.

Tom has his own bedroom. <----> Tom’un kendi yatak odası vardır.

Tom vacuumed his bedroom. <----> Tom yatak odasını temizledi.

I have a TV in my bedroom. <----> Yatak odamda bir televizyonum var.

Tom is not in his bedroom. <----> Tom yatak odasında değil.

Tom went into his bedroom. <----> Tom yatak odasına gitti.

Can you clean your bedroom? <----> Yatak odanı temizler misin?

They ransacked our bedroom. <----> Onlar yatak odamızı yağmaladılar.

Tom hates his tiny bedroom. <----> Tom küçücük yatak odasından nefret ediyor.

Tom’s bedroom door is shut. <----> Tom’un yatak odası kapısı kapalı.

Please tidy up your bedroom. <----> Lütfen yatak odanı toparla.

Tom walked into his bedroom. <----> Tom yatak odasına girdi.

Tom is asleep in his bedroom. <----> Tom yatak odasında uyuyor.

Tom slammed his bedroom door. <----> Tom yatak odası kapısını çarptı.

Tom went back to his bedroom. <----> Tom yatak odasına geri döndü.

I have my own bedroom at home. <----> Evde kendi yatak odam var.

I’m going up to Tom’s bedroom. <----> Tom’un yatak odasına gidiyorum.

Tom found Mary in her bedroom. <----> Tom, Mary’yi yatak odasında buldu.

Tom glanced round the bedroom. <----> Tom yatak odasının etrafına göz attı.

Tom is reading in his bedroom. <----> Tom yatak odasında okuyor.

Tom’s bedroom door was closed. <----> Tom’un yatak odası kapısı kapalıydı.

Why’s the bedroom door closed? <----> Yatak odası kapısı neden kapalı?

Everyone has their own bedroom. <----> Herkesin kendi yatak odası var.

I heard a noise in the bedroom. <----> Yatak odasında bir gürültü duydum.

I rented out the guest bedroom. <----> Misafir yatak odasını kiraya verdim.

I went to my bedroom and cried. <----> Yatak odama gittim ve ağladım.

There’s no one in your bedroom. <----> Yatak odanda kimse yok.

Tom found his bedroom unlocked. <----> Tom yatak odasını kilitsiz buldu.

Tom is sleeping in his bedroom. <----> Tom yatak odasında uyuyor.

Tom is upstairs in his bedroom. <----> Tom üst katta yatak odasında.

Tom opened the bedroom windows. <----> Tom yatak odası pencerelerini açtı.

Tom walked into Mary’s bedroom. <----> Tom Mary’nin yatak odasına yürüdü.

The door opens into the bedroom. <----> Kapı, yatak odasına açılıyor.

The largest bedroom faces south. <----> En büyük yatak odası güneye bakıyor.

Tom entered the bedroom quietly. <----> Tom sessizce yatak odasına girdi.

Tom straightened up his bedroom. <----> Tom yatak odasını düzeltti.

We heard a noise in the bedroom. <----> Yatak odasında bir gürültü duydum.

I share a bedroom with my sister. <----> Kız kardeşimle bir yatak odasını paylaşıyorum.

My bedroom is smaller than Tom’s. <----> Benim yatak odam Tom’unkinden daha küçük.

She went upstairs to her bedroom. <----> O üst kata yatak odasına gitti.

Tom pushed open the bedroom door. <----> Tom yatak odası kapısını iterek açtı.

Tom was in his bedroom, studying. <----> Tom yatak odasında çalışıyordu.

Tom went upstairs to his bedroom. <----> Tom üst kata yatak odasına gitti.

Tom’s house has only one bedroom. <----> Tom’un evinin yalnızca tek yatak odası var.

We live in a three-bedroom house. <----> Ãœç yatak odalı bir evde yaşıyoruz.

I don’t have a desk in my bedroom. <----> Yatak odamda bir masam yok.

I went up to my bedroom on tiptoe. <----> Sessizce yatak odama gittim.

This isn’t my bedroom. It’s Tom’s. <----> Bu benim yatak odam değil. Bu Tom’un.

Tom keeps his bedroom door locked. <----> Tom yatak odası kapısını kilitli tutar.

Tom locked himself in his bedroom. <----> Tom kendini yatak odasına kilitledi.

She has a large bedroom to herself. <----> Onun kendine ait büyük bir yatak odası var.

Tom cleaned out his bedroom closet. <----> Tom yatak odası dolabını temizledi.

Tom closed the door of his bedroom. <----> Tom yatak odasının kapısını kapattı.

Tom shut himself up in his bedroom. <----> Tom kendini yatak odasına kapadı.

Tom’s bedroom is cleaner than mine. <----> Tom’un yatak odası benimkinden daha temizdir.

You can sleep in the spare bedroom. <----> Boş yatak odasında uyuyabilirsin.

Don’t leave the bedroom window open. <----> Yatak odası penceresini açık bırakma.

Tom is in his bedroom, sound asleep. <----> Tom yatak odasında, sesli uyuyor.

Tom quietly closed the bedroom door. <----> Tom yatak odası kapısını sessizce kapattı.

Tom slammed his bedroom door closed. <----> Tom yatak odası kapısını çarparak kapattı.

Would you help me clean the bedroom? <----> Yatak odasını temizlememe yardım eder misin?

Tom jumped out of his bedroom window. <----> Tom yatak odası penceresinden dışarı atladı.

Tom knocked on Mary’s bedroom window. <----> Tom, Mary’nin yatak odası penceresini tıklattı.

Tom lived in a one-bedroom apartment. <----> Tom tek yatak odalı bir apartmanda yaşadı.

Tom moved the desk to Mary’s bedroom. <----> Tom masayı Mary’nin yatak odasına taşıdı.

I carried Tom upstairs to his bedroom. <----> Tom’u yukarıdaki yatak odasına taşıdım.

I’m going to clean your bedroom today. <----> Bugün yatak odanı temizleyeceğim.

There’s an empty bedroom in the house. <----> Evde boş bir yatak odası var.

Tom barricaded himself in his bedroom. <----> Tom yatak odasında kendine barikat kurdu.

Tom has a large closet in his bedroom. <----> Tom’un yatak odasında büyük bir dolabı var.

Tom kept his valuables in his bedroom. <----> Tom değerli eşyalarını yatak odasında tuttu

Tom looked into the adjoining bedroom. <----> Tom, bitişik yatak odasına baktı.

Tom shares a bedroom with his brother. <----> Tom erkek kardeşiyle bir yatak odasını paylaşıyor.

Tom is supposedly cleaning his bedroom. <----> Tom sözde yatak odasını temizliyor.

Tom told me not to go into his bedroom. <----> Tom onun yatak odasına gitmememi söyledi.

I could hear her sobbing in her bedroom. <----> Onun kendi yatak odasında hıçkırarak ağladığını duyabiliyordum.

Tom stayed in his bedroom all afternoon. <----> Tom tüm öğleden sonra yatak odasında kaldı.

Tom’s bedroom only has one small window. <----> Tom’un yatak odasının sadece küçük bir penceresi var.

Tom converted his bedroom into an office. <----> Tom yatak odasını bir ofise dönüştürdü.

Tom is in his bedroom changing his shirt. <----> Tom yatak odasında gömleğini değiştiriyor.

Tom is in his bedroom doing his homework. <----> Tom ödevini yaparken yatak odasındaydı.

Tom reluctantly went back to his bedroom. <----> Tom isteksizce yatak odasına döndü.

I have a full-length mirror in my bedroom. <----> Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom is in his bedroom, doing his homework. <----> Tom, yatak odasında ev ödevini yapıyor.

Tom is planning to redecorate his bedroom. <----> Tom yatak odasını yeniden dekore etmeyi planlıyor.

Tom retreated to his bedroom after dinner. <----> Tom akşam yemeğinden sonra yatak odasına çekildi.

He had to share a bedroom with his brother. <----> O erkek kardeşiyle bir yatak odasını paylaşmak zorunda kaldı.

She had to share a bedroom with her sister. <----> O, kız kardeşiyle bir yatak odasını paylaşmak zorunda kaldı.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence