branch ile iligili cümleler

Tom is branch manager. — Tom şube müdürü.

Tom is a branch manager. — Tom bir şube müdürüdür.

I cut a branch from the tree. — Ben ağaçtan bir dal kestim.

Our main branch is in Boston. — Bizim merkez şubemiz Boston’da.

Tom cut a branch off the tree. — Tom ağaçtan bir dal kesti.

Physics is a branch of science. — Fizik bir bilim dalıdır.

He held on firmly to the branch. — O, dalı sıkıca tuttu.

An olive branch symbolises peace. — Bir zeytin dalı barışı simgeler.

An olive branch symbolizes peace. — Bir zeytin dalı barışı sembolize eder.

He cut off a branch from the tree. — Ağaçtan bir dal kesti.

Algebra is a branch of mathematics. — Cebir matematiğin bir dalıdır.

Tom banged his head on a tree branch. — Tom başını bir ağaç dalına çarptı.

The boy tried to saw off the dead branch. — Genç, kuru dalı kesmeye çalıştı.

Which branch of the armed forces were you in? — Silahlı kuvvetlerin hangi kolundaydın?

The lamp was suspended from the branch of a tree. — Lamba bir ağacın dalından askıya alındı ​​.

A new branch will be opened in Chicago next month. — Gelecek ay ޞikago’da yeni bir şube açılacak.

Some birds are sitting on the branch of that tree. — Birkaç kuş o ağacın dallarına tünemiş.

His son-in-law was transferred to an overseas branch. — Onun damadı bir yurtdışı şubesine transfer edildi.

Their colleague was transferred to an overseas branch. — Onların meslektaşları bir yurt dışı şubesine transfer edildi.

Better to extend an olive branch than launch a missile. — Bir zeytin dalı uzatmak bir füze fırlatmaktan daha iyi.

I think I can reach the branch if you’ll give me a boost. — Beni yukarıya itersen dala ulaşabileceğimi düşünüyorum.

The branch offices of the bank are located all over Japan. — Bankanın şubeleri Japonya’nın her yerinde bulunmaktadır.

Luckily, I got hold of a branch and was saved from falling. — Neyse ki bir dalı tuttum ve düşmekten kurtuldum.

She was transferred from the head office to a branch office last month. — O geçen ay genel müdürlükten şube müdürlüğüne transfer edildi.

The University Administration decided to set up a branch campus in New York. — Ãœniversite Yönetimi, New York’ta bir şube kampüs kurmaya karar verdi.

Tom lost his job when his branch of the company amalgamated with head office. — Tom, şirketin şubesi merkez ofisi ile birleşince işini kaybetti.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence