graduated from ile ilgili cümleler

I graduated from Harvard. — Harvard’tan mezun oldum.

Tom graduated from Harvard. — Tom Harvard’dan mezun oldu.

They graduated from college. — Onlar üniversiteden mezun oldular.

He graduated from law school. — Hukuk fakültesinden mezun oldu.

I just graduated from Harvard. — Ben sadece Harvard’dan mezun oldum.

Tom just graduated from Harvard. — Tom Harvard’tan mezun oldu.

Both of us graduated from Harvard. — İkimiz de Harward’dan mezun olduk.

I graduated from Kyoto University. — Kyoto Ãœniversitesi’nden mezun oldum.

I just graduated from high school. — Liseden yeni mezun oldum.

He graduated from Tokyo University. — O, Tokyo Ãœniversitesi’nden mezun oldu.

He has just graduated from college. — O Ãœniversiteden yeni mezun oldu.

I never graduated from high school. — Liseden hiç mezun olmadım.

She graduated from Kobe University. — Kobe üniversitesinden mezun oldu.

Tom graduated from Harvard in 2013. — Tom, 2013 yılında Harvard’dan mezun oldu.

Tom graduated from a local college. — Tom yerel bir üniversiteden mezun oldu.

Tom graduated from college in 2003. — Tom 2003 yılında üniversiteden mezun oldu.

He graduated from college last year. — Geçen yıl üniversiteden mezun oldu.

Tom has just graduated from college. — Tom üniversiteden mezun oldu.

Tom recently graduated from Harvard. — Tom geçenlerde Harward’tan mezun oldu.

Tom never graduated from high school. — Tom asla liseden mezun olmadı.

I graduated from university last year. — Ãœniversiteden geçen yıl mezun oldum.

I graduated from high school last year. — Geçen yıl liseden mezun oldum.

Tom graduated from Harvard with honors. — Tom Harvard’dan onurla mezun oldu.

Tom graduated from college last spring. — Tom geçen ilkbaharda üniversiteden mezun oldu.

Tom graduated from high school in 2009. — Tom, 2009 yılında liseden mezun oldu.

Tom graduated from high school in 2013. — Tom liseden 2013’te mezun oldu.

Tom graduated from high school in 2013. — Tom 2013’te liseden mezun oldu.

Tom has just graduated from law school. — Tom az önce hukuk fakültesinden mezun oldu.

He graduated from Cambridge with honors. — Cambridge’ten onurla mezun oldu.

She graduated from high school last year. — Geçen yıl liseden mezun oldu.

Tom graduated from high school in Boston. — Tom, Boston’daki liseden mezun oldu.

Tom graduated from high school last year. — Tom geçen yıl liseden mezun oldu.

Tom’s kids graduated from public schools. — Tom’un çocukları devlet okullarından mezun oldu.

He graduated from high school this spring. — O, bu bahar liseden mezun oldu.

He graduated from Yale with honors in 1921. — 1921’de Yale’den onur derecesi ile mezun oldu.

He graduated from college at the age of 22. — 22 yaşında üniversiteden mezun oldu.

Tom doesn’t know where Mary graduated from. — Tom Mary’nin nereden mezun olduğunu bilmiyor.

Tom graduated from a very elite university. — Tom, çok elit bir üniversiteden mezun oldu.

Tom graduated from college three years ago. — Tom üç yıl önce kolejden mezun oldu.

I finally graduated from junior high school. — Sonunda ortaokuldan mezun oldum.

I found out when Tom graduated from college. — Tom üniversiteden mezun olduğunda öğrendim.

My father graduated from Harvard University. — Babam Harvard Ãœniversite’sinden mezun oldu.

At last, I graduated from junior high school. — Sonunda ortaokuldan mezun oldum.

I graduated from an American school in France. — Fransa’da bir Amerikan okulundan mezun oldum.

I thought you knew Tom graduated from Harvard. — Tom’un Harvard’tan mezun olduğunu bildiğini sanıyordum.

Tom graduated from high school three years ago. — Tom üç yıl önce liseden mezun oldu.

My daughter graduated from the university today. — Bugün kızım üniversiteden mezun oldu.

I assume you’ve graduated from high school by now. — ޞimdiye kadar liseden mezun olduğunu düşünüyorum.

I don’t think Tom knows where Mary graduated from. — Tom’un, Mary’nin nereden mezun olduğunu bildiğini sanmıyorum.

He graduated from a senior high school with honors. — Liseden onur derecesiyle mezun oldu.

It turns out that Tom never graduated from college. — Tom’un üniversiteden mezun olmadığı ortaya çıktı.

She was only 18 when she graduated from university. — O, üniversiteden mezun olduğunda sadece 18 yaşındaydı.

It was five years ago that I graduated from college. — Ãœniversiteden mezun olduğum beş yıl önceydi.

Tom and Mary both graduated from the same university. — Tom ve Mary her ikisi de aynı üniversiteden mezun oldu.

Tom and Mary both graduated from the same university. — Hem Tom hem de Mary aynı üniversiteden mezun oldular.

Tom graduated from Harvard business school last year. — Tom geçen yıl Harvard işletme okulundan mezun oldu.

Tom hasn’t been home since he graduated from college. — Tom üniversiteden mezun olduğundan beri evde değil.

Tom went abroad soon after he graduated from college. — Tom kolejden mezun olduktan kısa süre sonra yurt dışına çıktı.

He became a cameraman after he graduated from college. — Ãœniversiteden mezun olduktan sonra kameraman oldu.

He graduated from some rinky-dink college in Oklahoma. — O, Oklahoma’da kalitesiz bir üniversiteden mezun oldu.

He is proud of having graduated from Tokyo University. — Tokyo Ãœniversitesi’nden mezun olmaktan gurur duyuyor.

Do you want to see the school where Tom graduated from? — Tom’un mezun olduğu okulu görmek ister misin?

I haven’t done that since I graduated from high school. — Liseden mezun olduğumdan beri onu yapmadım.

Both of my kids have already graduated from high school. — Çocuklarımın ikisi de zaten liseden mezun oldular.

I graduated from college in the same year as your father. — Ben senin babanla aynı yılda üniversiteden mezun oldum.

It’s been three years since I graduated from high school. — Liseden mezun olduğumdan beri üç yıl geçti.

Don’t you want to see the school where Tom graduated from? — Tom’un mezun olduğu okulu görmek istemiyor musun?

Tom had no idea where Mary had graduated from high school. — Tom’un Mary’nin hangi liseden mezun olduğu hakkında hiç bir fikri yoktu.

I haven’t spoken French since I graduated from high school. — Liseden mezun olduğumdan beri Fransızca konuşmadım.

It’s been three years since Tom graduated from high school. — Tom liseden mezun olduğundan beri üç yıl oldu.

Right after I graduated from college, I went into the army. — Kolejden mezun olduktan hemen sonra orduya girdim.

I graduated from high school when I was seventeen years old. — On yedi yaşındayken liseden mezun oldum.

Tom divorced Mary after the children graduated from college. — Tom çocuklar üniversiteden mezun olduktan sonra Mary’yi boşadı.

It doesn’t matter very much which college you graduated from. — Hangi üniversiteden mezun olduğun çok önemli değil.

Tom says he hasn’t seen Mary since he graduated from college. — Tom üniversiteden mezun olduğundan beri Mary’yi görmediğini söylüyor.

Could you please tell me again what school you graduated from? — Hangi okuldan mezun olduğunu lütfen bana tekrar söyler misin?

Tom has been living in Boston since he graduated from college. — Tom üniversiteden mezun olduğundan beri Boston’da yaşıyor.

It doesn’t matter all that much what college you graduated from. — Hangi üniversiteden mezun olduğunuz o kadar çok önemli değil.

I haven’t been back to Boston since I graduated from high school. — Liseden mezun olduğumdan beri tekrar Boston’a gitmedim.

Tom became a professional golfer after he graduated from college. — Tom, kolejden mezun olduktan sonra ünlü bir profesyonel golfçü oldu.

Tom’s mother died just one week before Tom graduated from college. — Tom’un annesi Tom üniversiteden mezun olmadan tam bir hafta önce öldü.

Since he graduated from high school, he hasn’t been doing anything. — O, liseden mezun olduğundan beri, hiçbir şey yapmıyor.

Tom and Mary got married the week after they graduated from college. — Tom ve Mary üniversiteden mezun olduktan sonraki hafta evlendiler.

After I graduated from college, I got a job with my father’s company. — Ãœniversiteden mezun olduktan sonra, babamın şirketinde bir iş aldım.

Tom said that he thought Mary knew when John had graduated from Harvard. — Tom, John’un Harvard’dan ne zaman mezun olduğunu Mary’nin bildiğini düşündüğünü söyledi.

I will have graduated from college by the time you come back from America. — Sen Amerika’dan dönmeden önce, ben üniversiteden mezun olmuş olacağım.

The year after I graduated from college, I was finally able to find a job. — Ãœniversiteden mezun olduktan bir yıl sonra nihayet bir iş bulabildim.

Tom began to look for a job three months before he graduated from college. — Tom, üniversiteden mezun olmadan üç ay önce bir iş aramaya başladı.

Tom doesn’t know what became of Mary after she graduated from high school. — Tom, Mary’nin liseden mezun olduktan sonra ne olduğunu bilmiyor.

Tom has been working as a translator ever since he graduated from college. — Tom üniversiteden mezun olduğundan beri bir çevirmen olarak çalışmaktadır.

After he had graduated from the university, he taught English for two years. — O, üniversiteden mezun olduktan sonra, iki yıl boyunca İngilizce öğretti.

After he had graduated from the university, he taught English for two years. — Ãœniversiteden mezun olduktan sonra iki yıl İngilizce öğretti.

I was asked by my uncle what I intended to be when I graduated from college. — Ãœniversiteden mezun olduğumda ne olmaya niyet ettiğim bana amcam tarafından soruldu.

According to the file you gave us, Tom hasn’t yet graduated from high school. — Bize verdiğin dosyaya göre Tom henüz liseden mezun olmadı.

After I graduated from college, I spent two years traveling around the world. — Ãœniversiteden mezun olduktan sonra, dünyayı gezerek iki yıl geçirdim.

As soon as he graduated from Keio University, he took over his family’s business. — O, Keio Ãœniversitesi’nden mezun olur olmaz ailesinin işini devraldı.

Tom has been trying to get Mary to marry him ever since he graduated from high school. — Tom, liseden mezun olduğundan beri, Mary’nin onunla evlenmesini sağlamaya çalışıyor.

When Hawking graduated from college in 1962, he began studying for a Ph.D. in physics. — Hawking, 1962 yılında üniversiteden mezun olduğunda, fizikte doktora yapmaya başladı.

I met Tom before I graduated from high school, but didn’t meet Mary until many years later. — Liseden mezun olmadan önce Tom’a rastladım fakat yıllar sonrasına kadar Mary ile karşılaşmadım.

After I graduated from college, I moved back home and lived with my parents for three years. — Ãœniversiteden mezun olduktan sonra, eve geri taşındım ve ebeveynlerimle birlikte üç yıl yaşadım.

What’s important isn’t which university you’ve graduated from, but what you learned while you were there. — Önemli olan hangi üniversiteden mezun olduğun değil fakat oradayken ne öğrendiğindir.

What is important is not which university you’ve graduated from but what you’ve learned in the university. — Önemli olan hangi üniversiteden mezun olduğun değil fakat üniversitede ne öğrendiğindir.

Every student who has graduated from our university has studied English with a native speaker for at least two years. — Ãœniversitemizden mezun olan her öğrenci anadili İngilizce olan biriyle en az iki yıl İngilizce çalıştı.

He graduated from Tokyo University.

She graduated from Kobe University.

He graduated from college last year.

I graduated from university last year.

I graduated from high school last year.

He graduated from Yale with honors in .

He graduated from Cambridge with honors.

He graduated from college at the age of .

She graduated from high school last year.

He graduated from high school this spring.

My father graduated from Harvard University.

He graduated from Harvard University with honors.

He graduated from a senior high school with honors.

Having graduated from college, she became a teacher.

It was five years ago that I graduated from college.

Mr Bush, principal of our school, graduated from Yale.

He became a cameraman after he graduated from college.

He is proud of having graduated from Tokyo University.

I graduated from college in the same year as your father.

It was believed that she had graduated from Yale University.

He had graduated from the university and was always showing off.

Since he graduated from high school, he hasn’t been doing anything.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence