No matter what ile ilgili cümleler

I’ll go No matter what. — Ben ne olursa olsun gideceğim.

We’ll be fine No matter what. — Biz ne olursa olsun iyi olacağız.

Tell the truth No matter what. — Ne olursa olsun gerçeği söyle.

No matter what, don’t tell Tom. — Ne olursa olsun, Tom’a söyleme.

No matter what, you can’t leave. — Her ne olursa olsun, gidemezsin.

I want to see him No matter what. — Ne olursa olsun onu görmek istiyorum.

Tom intends to go No matter what. — Tom, ne olursa olsun gitmek niyetinde.

Stay calm No matter what she says. — Ne derse desin sakin ol.

I’ll still love you No matter what. — Ne olursa olsun seni yine de seveceğim.

No matter what you do, don’t laugh. — Ne yaparsan yap gülme.

No matter what happens, keep moving. — Ne olursa olsun, devam et.

I won’t quit, No matter what you say. — Terketmeyeceğim, ne söylersen söyle.

No matter what she says, remain calm. — O ne derse desin, sakin ol.

We’ll be fine No matter what happens. — Ne olursa olsun iyi olacağız.

I must pass this exam, No matter what. — Ben, ne olursa olsun bu sınavı geçmeliyim.

No matter what happens, I am prepared. — Ne olursa olsun, ben hazırım.

No matter what happens, don’t give up. — Ne olursa olsun pes etme.

Stay together, No matter what happens. — Ne olursa olsun birlikte kal.

Tom will go, No matter what Mary says. — Mary ne derse desin Tom gidecek.

Don’t trust him No matter what he says. — Ne söylerse söylesin ona inanma.

I will help him No matter what you say. — Ne dersen de, ona yardım edeceğim.

No matter what anyone says, I won’t go. — Kim ne derse desin gitmeyeceğim.

Tom looks cool No matter what he wears. — Tom ne giyerse giysin havalı oluyor.

You won’t be happy No matter what I do. — Ne yaparsan yap mutlu olmayacaksın.

Don’t trust him, No matter what he says. — Ne söylerse söylesin, ona inanma.

I won’t give up, No matter what you say. — Ne söylersen söyle vazgeçmeyeceğim.

I’m going to go tomorrow No matter what. — Ne olursa olsun yarın gideceğim.

No matter what Tom wears, he looks cool. — Tom ne giydiği fark etmeden, o karizmatik görünür.

No matter what happens, I won’t give up. — Ne olursa olsun, vazgeçmeyeceğim.

No matter what happens, I’ll never tell. — Ne olursa olsun, asla söylemeyeceğim.

No matter what he does, he does it well. — Ne yaparsa yapsın, onu iyi yapar.

No matter what he says, don’t trust him. — O ne söylerse söylesin ona güvenme.

No matter what you say, I won’t do that. — Ne söylersen söyle yapmayacağım.

No matter what you say, I won’t give up. — Ne söylersen söyle, vazgeçmeyeceğim.

I’ll stand by you No matter what happens. — Ne olursa olsun sana destek olacağım.

Mary looks cute No matter what she wears. — Meryem’e ne giyse yakışıyor.

No matter what anyone says, I plan to go. — Kim ne derse desin gitmeyi planlıyorum.

No matter what happens, I’ll support you. — Ne olursa olsun ben sana destek olacağım.

No matter what we do, Tom won’t be happy. — Ne yaparsak yapalım, Tom mutlu olmaz.

I can’t gain weight, No matter what I eat. — Ne yersem yiyeyim, kilo alamıyorum.

No matter what I do, Tom always complains. — Ne yaparsam yapayım, Tom her zaman şikâyet eder.

No matter what happens, I’ll stand by you. — Ne olursa olsun senin yanında olacağım.

No matter what happens, just keep smiling. — Ne olursa olsun sadece gülümsemeye devam et.

No matter what you say, I did see the man. — Ne dersen de, ben adamı gördüm.

No matter what you say, I’ll do it my way. — Ne dersen de, ben bunu kendi yöntemimle yapacağım.

She looks pretty No matter what she wears. — O, ne giyerse giysin hoş görünüyor.

I’ll always love you No matter what you do. — Ne yaparsan yap seni her zaman seveceğim.

I’ll make you happy No matter what happens. — Ne olursa olsun seni mutlu edeceğim.

No matter what happens, I’ll stay with you. — Ne olursa olsun, seninle kalacağım.

No matter what happens, don’t say anything. — Ne olursa olsun, hiçbir şey söyleme.

No matter what he may say, don’t trust him. — Ne derse desin, ona güvenme.

No matter what you say, the answer is “no.” — Sen ne söylersen söyle, cevap “hayır”.

She is beautiful, No matter what she wears. — O ne giyerse giysin güzeldir.

No matter what I do, I can’t make Tom laugh. — Ne yaparsam yapayım Tom’u güldüremem.

No matter what you do, Tom will never agree. — Ne yaparsan yap, Tom asla kabul etmez.

No matter what you do, don’t pull this rope. — Ne yaparsan yap, bu ipi çekme.

I’ll always love you, No matter what happens. — Ben her zaman ne olursa olsun seni seveceğim.

I’ll remain your ally No matter what happens. — Ne olursa olsun senin müttefikin kalacağım.

No matter what game he plays, he always wins. — Hangi oyunu oynarsa oynasın, o her zaman kazanır.

No matter what happens, I won’t be surprised. — Ne olursa olsun, şaşırmayacağım.

No matter what happens, I’ll keep my promise. — Ne olursa olsun, sözümü tutarım.

No matter what happens, you must not give up. — Ne olursa olsun vazgeçmemelisin.

No matter what we do, Tom won’t be satisfied. — Ne yaparsak yapalım, Tom tatmin olmayacaktır.

No matter what you say, he still won’t do it. — Ne söylersen söyle, o hâlâ onu yapmayacak.

Please don’t smoke cigarettes No matter what. — Lütfen ne olursa olsun sigara içme.

Don’t lose your temper No matter what he says. — O ne derse desin öfkelenme.

I will keep on smoking No matter what you say. — Ne söylersen söyle sigara içmeyi sürdüreceğim.

My weight stays the same No matter what I eat. — Ne yersem yiyeyim kilom aynı kalıyor.

No matter what I do, she says I can do better. — Ne yaparsam yapayım, daha iyisini yaparım diyor.

No matter what happens, don’t forget to smile. — Ne olursa olsun, gülümsemeyi unutma.

No matter what happens, don’t forget to smile. — Her ne olursa olsun, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın.

No matter what you do, don’t push this button. — Ne yaparsan yap, bu butona basma.

No matter what you do, somebody won’t like it. — Ne yaparsan yap biri bundan hoşlanmayacak.

This door would not open No matter what I did. — Bu kapı ne yaparsam yapayım açılmadı.

We should obey the law No matter what happens. — Ne olursa olsun, yasalara uymalıyız.

I want to stay with you No matter what happens. — Ne olursa olsun seninle kalmak istiyorum.

I will accomplish that No matter what the cost. — Ne pahasına olursa olsun onu başaracağım.

My mommy and daddy will love me No matter what. — Ne olursa olsun annem ve babam beni sevecek.

My parents are never happy No matter what I do. — Ne yaparsam yapayım, ailem asla mutlu değil.

No matter what happens, I won’t change my mind. — Ne olursa olsun, fikrimi değiştirmem.

No matter what you say, I won’t change my mind. — Ne söylersen söyle fikrimi değiştirmeyeceğim.

I’ll stand by you No matter what others may say. — Diğerleri ne söylerse söylesin ben sizin tarafınızda duracağım.

I’m happily married, No matter what anyone says. — Ben mutlu bir şekilde evliyim, herkesin ne dediği önemli değil.

No matter what Tom wears, he always looks great. — Tom ne giyerse giysin, her zaman muhteşem görünür.

No matter what the cost, I will accomplish that. — Neye mal olursa olsun onu başaracağım.

No matter what you do, you have to do your best. — Ne yaparsan yap önemi yok, elinden geleni yapmak zorundasın.

She obeys him No matter what he tells her to do. — O, ona ne yapmasını söylerse söylesin o ona itaat eder.

She wouldn’t let him in the room No matter what. — Ne olursa olsun odaya girmesine izin vermezdi.

No matter what happens, I’m not changing my mind. — Ne olursa olsun fikrimi değiştirmiyorum.

No matter what happens, you must be here by nine. — Ne olursa olsun, dokuza kadar burada olmalısın.

No matter what you do, don’t play poker with Tom. — Ne yaparsan yap, Tom’la poker oynama.

No matter what you say, I will never believe you. — Ne dersen de farketmez, sana asla inanmayacağım.

Tom always forgives Mary, No matter what she does. — Mary ne yaparsa yapsın, Tom her zaman Mary’yi affeder.

No matter what you may say, I won’t change my mind. — Ne söylersen söyle farketmez, kararımı değiştirmeyeceğim.

No matter what happens, I will never change my mind. — Ne olursa olsun asla fikrimi değiştirmeyeceğim.

No matter what happens, Tom always shows up on time. — Ne olursa olsun, Tom her zaman zamanında gelir.

No matter what you do, don’t ever kiss your teacher. — Ne yaparsan yap her zaman öğretmenini öpme.

No matter what he says, I’ll never believe him again. — O ne söylerse söylesin ona asla tekrar inanmayacağım.

I guess you’re going to do that No matter what we say. — Sanırım biz ne söylersek söyleyelim siz onu yapacaksınız.

No matter what I try, I can’t seem to give up smoking. — Ben ne dersem deneyeyim, ben sigarayı bırakır gibi görünemiyorum.

No matter what happens, my determination won’t change. — Ne olursa olsun benim kararlılığım değişmeyecek.

No matter what happens, you should never give up hope. — Ne olursa olsun asla umudunu kesmemelisin.

No matter what you may say, I will not change my mind. — Ne söylersen söyle fikrimi değiştirmeyeceğim.

Tom never seems to get upset No matter what Mary does. — Tom Mary ne yaparsa yapsın o asla üzgün görünmez.

No matter what may happen, I am always prepared for it. — Ne olabileceği önemli değil, ben hep bunun için hazırlandım.

No matter what may happen, I am always prepared for it. — Olabilecek her şeye karşı her zaman hazırlıklıyım.

No matter what you say, I am convinced that I am right. — Sen ne dersen de ben haklı olduğuma ikna oldum.

No matter what you say, I don’t think Tom is a nice guy. — Ne söylersen söyle, Tom’un iyi bir adam olduğunu sanmıyorum.

Tom said that No matter what happened, he’d always love Mary. — Tom ne olursa olsun, her zaman Mary’yi seveceğini söyledi.

Good-looking people are good-looking No matter what they wear. — İyi görünümlü insanlar ne giyerlerse giysinler iyi görünümlüdür.

I give up. No matter what I do, you never seem to be satisfied. — Pes. Ben ne yaparsam yapayım, asla memnun gibi görünmüyorsun.

No matter what happens, keep the door locked and don’t come outside. — Ne olursa olsun, kapıyı kilitli tut ve dışarıya gelme.

No matter what they tell me, I still plan to go to Boston on Monday. — Onlar bana ne söylerse söylesin, hâlâ pazartesi günü Boston’a gitmeyi planlıyorum.

Anyone can participate in the game, No matter what nationality they are. — Hangi milliyette olursa olsun herkes oyuna katılabilir.

The newspaper boy delivers newspapers No matter what the weather is like. — Gazeteci çocuk hava nasıl olursa olsun gazeteleri dağıtır.

I am determined to put the plan into practice No matter what others may say. — Başkalarının söyleyeceği ne olursa olsun, planı uygulamaya koymaya kararlıyım.

Tom came to the conclusion that No matter what he did, Mary wouldn’t like it. — Tom ne yaparsa yapsın, Mary’nin ondan hoşlanmayacağı sonucuna vardı.

Tom wanted me to tell you that No matter what happens, he’ll always love you. — Tom, ne olursa olsun seni her zaman seveceğini sana söylememi istedi.

No matter what your profession, or how happy you may be in it, there are moments when you wish you had chosen some other career. — Mesleğiniz ne olursa olsun, ya da bu meslekte ne kadar mutlu olursanız olun, diğer bir mesleği seçmiş olmayı istediğiniz anlar vardır.

I must pass this exam, No matter what.

Don’t trust him No matter what he says.

No matter what happens, I won’t give up.

No matter what he says, don’t trust him.

She looks pretty, No matter what she wears.

No matter what he may say, don’t trust him.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence