brain ile ilgili cümleler

My brain is full. — Beynim dolu.

He has a good brain. — O akıllıdır.

It’s a brain-teaser. — O bir zeka oyunu.

My brain works fine. — Benim beynim iyi çalışıyor.

I have a brain tumor. — Bir beyin tümörüm var.

I’m racking my brain. — Bir konu üzerinde çok düşünüyorum.

Tom is brain damaged. — Tom beyin hasarlı.

Tom had a brain tumor. — Tom’un bir beyin tümörü vardı.

It’s not brain surgery. — O, beyin ameliyatı değil.

Tom died of brain cancer. — Tom beyin kanserinden öldü.

Tom had to have brain surgery. — Tom beyin ameliyatı olmak zorunda kaldı.

He’s an excellent brain surgeon. — O, mükemmel bir beyin cerrahıdır.

My sister has a very good brain. — Kız kardeşimin çok iyi zekası var.

It’s not brain surgery, you know. — Bu, beyin ameliyatı değil, biliyorsun.

She’s an excellent brain surgeon. — O mükemmel bir beyin cerrahıdır.

Tom has been declared brain dead. — Tom’un beyin ölümü açıklandı.

A blood vessel burst inside his brain. — Beyninde bir kan damarı patladı.

Some people say that fish is brain food. — Bazı insanlar balığın beyin gıdası olduğunu söylüyor.

Are you saying that I don’t have a brain? — Beyinsiz olduğumu mu söylüyorsun?

The human brain weighs about three pounds. — İnsan beyni yaklaşık üç paund ağırlığında.

Tom is showing no signs of brain activity. — Tom hiçbir beyin aktivitesi işareti göstermiyor.

If a brain can do it, a computer can do it. — Bir beyin onu yapabiliyorsa, bir bilgisayar onu yapabilir.

I don’t understand how the human brain works. — İnsan beyninin nasıl çalıştığını anlamıyorum.

The brain needs a continuous supply of blood. — Beynin sürekli bir kan kaynağına ihtiyacı var.

Is it really possible to do a brain transplant? — Beyin nakli yapmak gerçekten mümkün mü?

My brain doesn’t seem to be working well today. — Kafam bugün iyi çalışmıyor anlaşılan.

My brain doesn’t seem to be working well today. — Bugün aklım iyi çalışıyor gibi görünmüyor.

The brain is the most complex organ in the body. — Beyin vücuttaki en karmaşık organdır.

Tom’s brain was deprived of oxygen for too long. — Tom’un beyni uzun süre oksijenden yoksun kaldı.

I’d explain it to you, but your brain would explode. — Onu size açıklardım, ancak beyniniz patlardı.

Tom’s father was diagnosed with a brain tumor last year. — Geçen yıl Tom’un babasına beyin tümörü tanısı konuldu.

Students discussed the problem of brain death for a long time. — Öğrenciler uzun süre beyin ölümü sorununu tartıştı.

There are still many things left to learn about the human brain. — insan beyni hakkında öğrenilecek hala pek çok şey vardır.

All drugs of addiction increase the release of dopamine in the brain. — Bağımlılık yapan bütün ilaçlar, beyinde dopamin salınımını arttırır.

All drugs of addiction increase the release of dopamine in the brain. — Bağımlılık yapan bütün ilaçlar, beyinde dopamin salgılanmasını arttırır.

This site is full of exercises for second (2nd) grade students. These exercises are online and interactive. 2nd grade math exercises
You can learn English words in context: use in a sentence and in a sentence